Đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa dưới chân tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Ngày đăng: 11/10/2022 07:48 AM

  Theo lời dạy của Phật - tâm nguyện của người là muốn phổ độ chúng sinh, đạt thành đạo quả giác ngộ. Vì thế, người đã truyền lời dạy của mình qua những cuốn kinh như Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Phật cầu an... để người đời có thể tu tâm, giác ngộ, cầu an, tích đức hành thiện. 

   

  tuong-quan-am

  Các đường nét trên tượng Mẹ Quan Âm được điêu khắc rất có hồn | tuongphatda.com.vn

  Kinh Diệu pháp liên hoa là gì?

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay còn gọi là Kinh Pháp Hoa bao gồm gồm bảy quyển, tổng cộng hết là hai mươi tám phẩm, hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ Tát. Đối với các tín đồ Phật tại gia, việc đọc kinh Pháp Hoa dưới tượng Quan Âm Bồ Tát sẽ giúp khai mở tâm trí, xóa tan nghiệp chướng.

   

  tuong-quan-am

  Đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa dưới chân Tượng Phật Quan Âm dáng đứng | tuongphatda.com.vn

  Nội dung của kinh Diệu Pháp liên hoa

  Nội dung kinh Pháp Hoa giúp ta nhận ra rằng không có phương tiện độ sanh nào mà không có, không cửa pháp môn mà không mở. Đây là một bộ kinh Phật kết hợp giải thoát mọi căn tánh nghiệp duyên của chúng sanh

  Đoạn trích kinh Diệu pháp liên hoa dành cho tượng đá mỹ nghệ hình phật 

  Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mà tụng kinh, thời phước đức vô lượng, nên trước khi tụng kinh cần phải sám hối, sám hối tức là làm cho 3 nghiệp thanh tịnh.

   

  Nam-mô thập-phương tận hư-không giới nhứt thiết Chư Phật. (1 lạy)

   

  Nam mô thập-phương tận hư-không giới nhứt thiết Tôn Pháp. (1 lạy)

  Nguyện mây hương mầu này.

   

  Khắp cùng mười phương cõi,

   

  Cúng dường tất cả Phật.

   

  Tôn Pháp, các Bồ-Tát.

   

  Vô biên chúng Thanh-văn,

   

  Và cả thảy Thánh hiền.

   

  Duyên khởi đài sáng chói.

   

  Trùm đến vô biên cõi,

   

  Khắp xông các chúng sanh.

   

  Đều phát lòng Bồ-đề,

   

  Xa lìa những nghiệp vọng.

   

  Trọn nên đạo vô thượng.

  Sắc thân Như-Lai đẹp.

   

  Trong đời không ai bằng

   

  Không sánh, chẳng nghĩ bàn

   

  Nên nay con đảnh lễ

   

  Sắc thân Phật vô tận

   

  Trí-huệ Phật cũng thế,

   

  Tất cả Pháp thường trụ

   

  Cho nên con về nương,

   

  Sức trí lớn nguyện lớn

   

  Khắp độ chúng quần sanh,

   

  Khiến bỏ thân nóng khổ

   

  Sanh kia nước mát vui.

   

  Con nay sạch ba nghiệp

   

  Quy y và lễ tán

   

  Nguyện cùng các chúng sanh

   

  Đồng sanh nước An-Lạc.

   

  Án phạ nhựt ra vật. ( 7 lần )

   

  *

  Chí Tâm Đảnh Lễ 

  Thường-tịch-quang tịnh độ

   

  A-Di-Đà Như-Lai

   

  Pháp-thân mầu thanh tịnh

   

  Khắp pháp giới chư Phật ( 1 lạy )

   

  Chí Tâm Đảnh Lễ

  Thật báo trang nghiêm độ

   

  A-Di-Đà Như-Lai

   

  Thân tướng hải vi trần

   

  Khắp pháp giới chư Phật. ( 1 lạy )

   

  Chí Tâm Đảnh Lễ

  Phương tiện thánh cư độ

   

  A-Di-Đà Như-Lai

   

  Thân trang nghiêm giải thoát

   

  Khắp pháp giới chư Phật. ( 1 lạy ) 

   

  Chí Tâm Đảnh Lễ

  Cõi An Lạc phương Tây

   

  A-Di-Đà Như-Lai

   

  Thân căn giới Đại-thừa

   

  Khắp pháp giới chư Phật. ( 1 lạy )

   

  Chí Tâm Đảnh Lễ

  Cõi An Lạc phương Tây

   

  A-Di-Đà Như-Lai

   

  Thân hóa đến mười phương

   

  Khắp pháp giới chư Phật. ( 1 lạy )

   

  Chí Tâm Đảnh Lễ

  Cõi An Lạc phương tây

   

  Giáo hạnh lý ba kinh

   

  Tột nói bày y chánh

   

  Khắp pháp giới Tôn Pháp. ( 1 lạy )

   

  Chí Tâm Đảnh Lễ

  Cõi An Lạc phương tây

   

  Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

   

  Thân tử kim muôn ức

   

  Khắp pháp giới Bồ-Tát ( 1 lạy )

   

  Chí Tâm Đảnh Lễ

  Cõi An Lạc phương tây

   

  Đại Thế-Chí Bồ-Tát

   

  Thân trí sáng vô biên

   

  Khắp pháp giới Bồ-Tát. ( 1 lạy )

   

  Chí Tâm Đảnh Lễ

  Cõi An Lạc phương tây

   

  Thanh-tịnh đại-hải-chúng

   

  Thân hai nghiêm: Phước, Trí

   

  Khắp pháp giới Thánh-chúng. (1 lạy ) 

   

  Nghi Thức Trì Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

  Kệ Tán Lư Hương

  Lò hương vừa nhen nhúm

   

  Pháp giới đã được xông

   

  Các Phật trong hải hội đều xa hay

   

  Theo chỗ kết mây lành

   

  Lòng thành mới ân cần

   

  Các Phật hiện toàn thân.

   

  Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát Ma Ha-Tát. (3 lần)

   

  Chân Ngôn Tịnh Pháp giới: 

   

  Án Lam ( 7 lần )

   

  (Trì chú này thì thân tâm, cảnh vật đều thanh tịnh )

   

  Chân Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp

   

  Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta-bà-ha.

   

  (7 lần. Trì chú này thì hơi miệng trong sạch )

   

  Chân Ngôn Tịnh Tam Nghiệp

   

  Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạt thuật độ hám

   

  (3 lần. Trì chú này thì thân, miệng, lòng đều trong sạch)

   

  Chân Ngôn Phổ Cúng Dường

   

  Án nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhựt ra hồng. (3 lần. Trì chú này thì hoa hương cùng tiếng tụng niệm sẽ khắp cúng dường cả mười phương)

   

  Văn Phát Nguyện

  Nam-mô Thập-phương Thường-trụ Tam-Bảo (3 lần)

   

  Cúi lạy đấng Tam-giới Tôn,

   

  Quy mạng cùng mười phương Phật

   

  Tôi nay phát nguyện rộng

   

  Thọ trì kinh Pháp-Hoa

   

  Trên đền bốn ơn nặng

   

  Dưới cứu khổ tam đồ 

   

  Nếu có kẻ thấy nghe

   

  Đều phát lòng Bồ-đề

   

  Hết một báo thân này

   

  Sanh qua cõi Cực-Lạc.

   

  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần)

   

  Kệ Khai Kinh

   

  Pháp vi diệu rất sâu vô lượng

   

  Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp

   

  Tôi nay thấy nghe được thọ trì

   

  Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật

   

  Kệ Khen Ngợi Kinh

   

  Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốn

   

  Rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu

   

  Trong cổ nước cam lộ rịn nhuần

   

  Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát

   

  Bên răng ngọc trắng tuôn xá-lợi

   

  Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang

   

  Dầu cho tạo tội hơn núi cả

   

  Chẳng nhọc Diệu-Pháp vài ba hàng.

   

  Nam-mô Pháp-Hoa Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. ( 3 lần )

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

  Nên thỉnh tượng Phật đá mỹ nghệ tốt ở đâu để hỗ trợ quá trình tu tập? 

  Công ty Trường Thanh hiện đang là đơn vị uy tín cung cấp tượng đá non nước cho những ngôi chùa lớn nhỏ trong và ngoài nước. Ngoài ra chúng tôi còn là đối tác thi công tượng đá điêu khắc cho nhiều khách hàng khác nhau.

  Ngoài ra, Trường Thanh chuyên cung cấp rất nhiều tượng đá mỹ nghệ điêu khắc hình Phật quan âm với giá tốt nhất thị trường với đầy đủ kích thước. Đối với tượng đá kích thước nhỏ có chiều cao khoảng 1m thì giá khoảng 8 triệu. Còn đối với tượng đá có kích thước trung bình khoảng 2-3m có giá khoảng 25 - 60 triệu đồng. Tượng đá có kích thước lớn từ 4m trở lên có giá từ 130 triệu đồng.

  Địa chỉ cung cấp tượng Phật Quan Âm Bồ Tát bằng đá uy tín với những nghệ nhân lành nghề, dày dặn kinh nghiệm chế tác và điêu khắc tượng đá. Vì vậy, Trường Thanh đặt hết tâm huyết và lòng thành kính khi chế tác từng bức tượng phật. Do đó, mỗi tác phẩm của chúng tôi luôn có sự tinh tế và nét đẹp riêng biệt.

   

   

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline