Kinh Báo Ân thường được tụng vào dịp nào? Cho ai?

Ngày đăng: 22/08/2022 10:48 AM

  Mùa vu lan thường được biết đến là mùa báo hiếu ân đức cha mẹ, ngày xá tội vong nhân, để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sinh. Cha mẹ hiện tại được phước báo an lạc khi bản thân chúng ta ăn chay, niệm Phật, thực hành bố thí, cúng dường. Đọc Kinh Phật cầu an cho cha mẹ của mình sẽ rất tốt cho đấng sinh thành cũng như giúp chúng ta trả ơn cho họ.

  Kinh Báo Ân sẽ được tụng vào dịp mùa Vu Lan này để báo hiếu cho cha mẹ, thời gian tụng hoặc địa điểm tụng sẽ tùy thuộc vào chúng ta. Nhà nào chưa thờ tượng đá mỹ nghệ Phật thì nên thỉnh Phật về thờ, vì tụng trước bàn thờ Tam Bảo sẽ dễ đi vào chánh niệm.

   

  kinh-bao-an-thuong-duoc-tung-vao-dip-nao-cho-ai

  Kinh Báo Ân thường được tụng vào dịp Vu Lan | tuongphatda.com.vn

   

  Kinh Báo Ân thường được tụng ở đâu?

  Nếu có thể thì quý vị Phật tử cho thể tự đọc, tụng ở chính ngôi nhà của mình, trước bàn thờ Phật. Trường hợp bất đắc dĩ không có ban thờ Phật thì thỉnh một bức ảnh hoặc tượng Phật, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đá về đặt tạm tại một nơi sạch sẽ, cao ráo để đốt hương và dâng quả. 

   

  kinh-bao-an-thuong-duoc-tung-vao-dip-nao-cho-ai

  Kinh Báo Ân được đọc dưới chân các vị Phật | tuongphatda.com.vn

   

  Ý nghĩa của Kinh Báo Ân cầu bình an? 

  Thuật ngữ Vu Lan viết đủ là Vu Lan Bồn là từ dịch âm của người Trung Quốc về chữ Phạn “Ullambana”. Theo ngài Trí Húc dịch nghĩa là “giải đảo huyền”, hay còn gọi là “giải đảo huyền, cứu thống khổ”. Kinh Báo ân này chính là kinh Phật cho người tại gia, nếu được hãy tụng mỗi ngày để cầu phúc, cầu bình an cho cha mẹ.

  Giải là động từ có ý nghĩa là cởi trói, giải phóng ai ra khỏi một cái nơi nào đó. Đảo là nhằm ám chỉ cho hình thức nghiêm khắc và đau đớn tột độ của hình phạt. Như vậy “giải đảo huyền” có nghĩa là cởi trói ách đau khổ cùng cực của chúng sanh trong các đường dữ. 

   

  kinh-bao-an-thuong-duoc-tung-vao-dip-nao-cho-ai

  Trước khi tụng Kinh Báo Ân phải vệ sinh thân thể sạch sẽ tránh phạm húy Phật | tuongphatda.com.vn

   

  Nghi thức tụng Kinh Báo Ân (Kinh Vu Lan) dưới chân tượng Phật đá

  Trước khi tụng Kinh Vu Lan, ta nên rửa tay cũng như súc miệng cho sạch sẽ và y phục phải trang nghiêm. Khi ngồi, đứng phải giữ thân mình cho ngay thẳng. Lúc lạy hay quỳ phải giữ thân đoan nghiêm. Miệng chúng ta tụng đọc âm thanh vừa đủ nghe, tụng dưới chân các hình tượng Thích Ca, tượng Quan Âm bằng đá. Nội dung bài Kinh Phật cầu bình an Báo Ân được tụng như sau: 

  Sám Vu Lan

  Ðệ tử chúng con

  Vâng lời Phật dạy

  Ngày rằm tháng bảy

  Gặp hội Vu Lan

  Phạm vũ huy hoàng

  Ðốt hương đảnh lễ

  Mười phương tam thế

  Phật, Pháp, Thánh Hiền

  Noi gương đức Mục Kiền Liên

  Nguyện làm con thảo

  Lòng càng áo não

  Nhớ nghĩa thân sanh

  Con đến trưởng thành

  Mẹ dày gian khổ

  Ba năm nhũ bộ

  Chín tháng cưu mang

  Không ngớt lo toan

  Quên ăn bỏ ngủ

  Ấm no đầy đủ

  Cậy có công cha

  Chẳng quản yếu già

  Sanh nhai lam lũ

  Quyết cùng hoàn vũ

  Phấn đấu nuôi con

  Giáo dục vuông tròn

  Ðem đường học đạo

  Ðệ tử ơn sâu chưa báo

  Hổ phận kém hèn

  Giờ này quỳ trước đài sen

  Chí thành cung kính

  Ðạo tràng thanh tịnh

  Tăng bảo trang nghiêm

  Hoặc thừa Tự Tứ

  Hoặc hiện tham thiền

  Ðầy đủ thiện duyên

  Dũ lòng lân mẫn

  Hộ niệm cho:

  Bảy kiếp cha mẹ chúng con

  Ðượm nhuần mưa pháp

  Còn tại thế:

  Thân tâm yên ổn

  Phát nguyện tu trì

  Ðã qua đời:

  Ác đạo xa lìa

  Chóng thành Phật quả

  Ngưỡng mong các Ðức Như Lai

  Khắp cõi hư không

  Từ bi gia hộ.

  Nam mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát (3 lần)

  Sám Mục Liên

  Con quỳ lạy Phật Thích Ca

  Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên

  Lòng con mộ đạo tu hiền

  Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm nay.

  Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày

  Minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành

  Lục thông đầy đủ nên danh

  Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công.

  Ðền ơn cho bú ẵm bồng

  Liền dùng đạo nhãn xem liền thế gian

  Thấy vong mẹ khổ muôn vàn

  Ốm gầy đói khát trong đàng quỷ ma.

  Mục Liên kêu mẹ khóc la

  Ðau lòng thương mẹ đọa sa Diêm đình

  Thanh Ðề nhìn thấy con mình

  Mục Liên cứu mẹ hết tình gắng công.

  Con ơi! Mẹ đói trong lòng

  Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than

  Vội vàng trở lại thế gian

  Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng.

  Và cơm vô miệng nửa chừng

  Chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than

  Mục Liên xem thấy kinh hoàng

  Trong lòng đau đớn khóc than buồn tình.

  Mẹ ơi! niệm Phật độ mình

  Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già

  Thích Ca đức Phật phân qua

  Mẹ ngươi tội nặng đọa ra nghiệp hành.

  Ta truyền cứu tế pháp lành

  Cần cầu tăng chúng tịnh thanh chú nguyền

  Cầu cho phụ mẫu hiện tiền

  Lục thân quyến thuộc bình yên đều hòa.

  Bảy đời phụ mẫu đã qua

  Về trời hưởng phước sáng lòa hào quang

  Vui chơi thông thả thanh nhàn

  Ngày rằm tháng bảy lập đàn trai Tăng.

  Sắm cơm trăm món đồ ăn

  Trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng

  Chiếu, giường, bồn nước, mùng, màn

  Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm.

  Những đồ vật quý bông thơm

  Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn phân minh

  Cúng dường Tam bảo cầu kinh

  Chư Tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang.

  Cầu cho thí chủ trai đàn

  Tâm hành thiền định vái van chúc nguyền

  Thanh Ðề khổ ách hết liền

  Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Trời.

  Noi gương hiếu thảo đời đời

  Xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con

  Nhai cơm cho bú hao mòn

  Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng.

  Trời cao đất rộng mênh mông

  Biển hồ lai láng sánh đồng Thái sơn

  Tu hành báo tứ trọng ân

  Ðộ đời ba cõi sạch trơn trọn lành.

  Mục Liên đại hiếu tu hành

  Báo ân phụ mẫu nên danh độ đời.

  Hồi Hướng

  Phúng kinh công đức thù thắng hạnh

  Vô biên thắng phước giai hồi hướng

  Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

  Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

  Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

  Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

  Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

  Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

  Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

  Nguyện dĩ thử công đức

  Phổ cập ư nhất thiết

  Ngã đẳng dữ chúng sanh

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Tam Tự Quy

  Tự quy y Phật,

  Xin nguyện chúng sanh,

  Thể theo đạo cả,

  Phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

  Tự quy y Pháp,

  Xin nguyện chúng sanh,

  Thấu rõ kinh tạng

  Trí tuệ như biển.

  Tự quy y Tăng,

  Xin nguyện chúng sanh,

  Thống lý đại chúng

  Hết thảy không ngại.

  Hòa Nam Thánh Chúng

  Bài kinh Báo Ân tuy ngắn nhưng có ý nghĩa vừa cao vợi, hướng thiện lại vừa thiết thực, đáp ứng lòng từ bi, hiếu thảo của những con người mong muốn đền ơn, đáp nghĩa đấng sinh thành. Để bài Kinh thêm phần trang nghiêm thì cần tụng dưới chân tượng điêu khắc đá thật chất lượng. 

   

  kinh-bao-an-thuong-duoc-tung-vao-dip-nao-cho-ai

  kinh-bao-an-thuong-duoc-tung-vao-dip-nao-cho-ai

  kinh-bao-an-thuong-duoc-tung-vao-dip-nao-cho-ai

  kinh-bao-an-thuong-duoc-tung-vao-dip-nao-cho-ai

  kinh-bao-an-thuong-duoc-tung-vao-dip-nao-cho-ai

  kinh-bao-an-thuong-duoc-tung-vao-dip-nao-cho-ai

  kinh-bao-an-thuong-duoc-tung-vao-dip-nao-cho-ai

   

  Nơi nào cung cấp tượng Phật đá chất lượng cao?

  Việc tu hành không phải là chuyện ngày một ngày hai vì thế nên các vị Phật tử, các vị chân tu cần đầu tư cho ngôi nhà, khuôn viên ngôi chùa của mình một bức tượng đá non nước thật chất lượng. Nếu các vị Phật tử đang muốn tìm hiểu thêm về các bộ Kinh Phật an vị khác nhau, thì hiện Trường Thanh đang có các tuyển tập ở danh mục tin tức.

  Hiện công ty điêu khắc tượng Phật đá Trường Thanh đang cung cấp các loại tượng đá mỹ nghệ mà quý Phật tử cần. Tượng đá được điêu khắc từ đá tự nhiên loại 1, qua bàn tay của những nghệ nhân Trường Thanh lại càng thêm đẹp mắt, hãy đến và chiêm nghiệm ngay nhé!

   

  footer-tuong-phat-da-truong-thanh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline