Đọc kinh siêu thoát dưới chân tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Ngày đăng: 08/10/2022 12:41 PM

  Từ ngày xưa, nghi thức tụng kinh cho người đã mất đã trở thành phong tục phổ biến đối với tín ngưỡng của người Việt. Việc tụng kinh siêu thoát mong muốn người đã mất có thể siêu thoát, không còn vấn vương chốn hồng trần, an yên đi đến miền cực lạc. 

  Các gia đình thường mời các phật tử đọc những bài kinh như kinh cầu siêu, kinh siêu thoát...  cầu mong linh hồn của họ an nghỉ trong suốt 49 ngày đầu tiên.

   

  tuong-phat-quan-am

  Các đường nét trên tượng Mẹ Quan Âm được điêu khắc rất có hồn | tuongphatda.com.vn

  Tại sao nên tụng Kinh siêu thoát cho người đã mất?

  Việc tụng kinh cầu siêu dưới tượng đá Quan Âm không chỉ linh hồn người mất thanh thản mà còn là một việc tốt đẹp để con cháu trong gia đình nhớ đến ân đức, công sinh thành, dưỡng giáo của ông bà, tổ tiên. 

  Trong 49 ngày từ lúc người mất là giai đoạn quan trọng. 49 ngày này là thời điểm quyết định tái sinh về cảnh giới nào. Thực hiện cầu siêu trong thời gian này để nhắc nhở vong linh người chết nên hướng thiện tâm, những tư tưởng tốt đẹp, để đánh thức thần thức sẽ được tái sinh về nơi tốt đẹp.

  Ngoài ra, bài kinh siêu thoát người chết còn có mục đích giúp vong linh người mất sám hội, ngẫm lại tội lỗi của mình, thấu hiểu và chấp nhận buông bỏ đau khổ, rời xa quả báo. Vì thế, rất nhiều gia đình đã thỉnh tượng Quan Âm Bồ Tát về để tụng kinh siêu thoát mong rằng phật Bà Quan Âm sẽ cho thần thức vong linh người mất được thảnh thơi, tịnh lạc, mau chóng bước vào luân hồi, chuyển kiếp.

   

  tuong-phat-quan-am

  Đọc kinh siêu thoát dưới chân Tượng Phật Quan Âm dáng đứng | tuongphatda.com.vn

  Những người nào nên đọc kinh Siêu Thoát cho người mất?

  Theo quan niệm của người xưa, việc tụng kinh sẽ do con trai thực hiện hoặc người đàn ông trong mái ấm gia đình có quan hệ máu mủ ruột thịt. Nếu gia đình không có con trai, người con gái chưa lấy chồng đọc kinh cho người thân trong gia đình. Trong trường hợp đặc biệt, trong nhà không có con trai, con gái đi lấy chồng thì bạn có thể mời thầy về đọc tụng kinh cầu siêu cho người thân trong gia đình đã mất của mình. Lý giải cho điều này, người xưa thường bảo rằng việc con gái đã lấy chồng mà đọc kinh cầu siêu cho người mất thì phúc sẽ được chuyển sang cho nhà chồng mà không chuyển cho người mất

  Đoạn trích kinh Cầu Siêu Thoát dành cho tượng đá mỹ nghệ hình phật 

  Niệm hương lễ bái

   

  (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

   

  Tịnh pháp – giới chơn – ngôn

   

  Án lam xóa ha. (3 lần)

   

  Tịnh tam – nghiệp chơn – ngôn

   

  Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

   

  Cúng hương

   

  (Thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài cúng hương)

   

  Nguyện thử diệu hương vân,

   

  Biến mãn thập phương giới,

   

  Cúng dường nhứt-thế Phật,

   

  Tôn pháp chư Bồ tát,

   

  Vô biên Thanh văn chúng,

   

  Cập nhứt thế Thánh-Hiền,

   

  Duyên khởi quang minh đài,

   

  Xứng tánh tác Phật-sự,

   

  Phổ huân chư chúng-sanh,

   

  Giai phát Bồ-Ðề tâm,

   

  Viễn-ly chư vọng-nghiệp,

   

  Viên-thành vô-thượng đạo.

   

  (Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

   

  Kỳ nguyện

   

  Tư thời đệ-tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng-danh, tập thử công-đức, nguyện thập-phương thường-trú Tam-bảo, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Ðà Phật, từ-bi tiếp độ hương linh….. pháp-danh….. phiền-não đoạn-diệt, nghiệp-chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh-độ, ngưỡng kỳ chư Phật từ-bi phóng quang tiếp độ hương-linh vãng sanh Cực-lạc quốc.

   

  Tán phật

   

  Pháp vương vô-thượng tôn

   

  Tam-giới vô luân thất

   

  Thiên nhơn chi Ðạo-sư

   

  Tứ-sanh chi từ-phụ

   

  Ư nhứt niệm quy-y

   

  Năng diệt tam-kỳ nghiệp

   

  Xưng dương nhược tán-thán

   

  Ức kiếp mạc năng tận.

   

  (Ðứng dậy cầm hướng lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn):

   

  Quán tưởng

   

  Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,

   

  Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,

   

  Ngã thử đạo tràng như Ðế-châu,

   

  Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,

   

  Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,

   

  Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

   

  – Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)

   

  – Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

   

  – Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy)

   

  (Ðứng ngay, vô chuông mõ và đồng tụng):

   

  Tán lư hương

   

  Lư hương sạ nhiệt,

   

  Pháp giới mông huân,

   

  Chư Phật hải hội tất diêu văn,

   

  Tùy xứ kiết tường vân,

   

  Thành ý phương ân,

   

  Chư Phật hiện toàn thân.

   

  Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

   

  Chú đại bi

   

  Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

   

  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

   

  Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

   

  Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

   

  Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.

   

  Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha.

   

  Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

   

  Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

  tuong-phat-quan-am

   

  tuong-phat-quan-am

   

  tuong-phat-quan-am

   

  tuong-phat-quan-am

   

  tuong-phat-quan-am

   

  tuong-phat-quan-am

   

  tuong-phat-quan-am

   

  tuong-phat-quan-am

  Nên thỉnh tượng Phật đá mỹ nghệ tốt ở đâu để hỗ trợ quá trình tu tập? 

  Công ty Trường Thanh hiện đang là đơn vị uy tín cung cấp tượng đá non nước cho những ngôi chùa lớn nhỏ trong và ngoài nước. Ngoài ra chúng tôi còn là đối tác thi công tượng đá điêu khắc cho nhiều khách hàng khác nhau.

  Ngoài ra, Trường Thanh chuyên cung cấp rất nhiều tượng đá mỹ nghệ điêu khắc hình Phật quan âm với giá tốt nhất thị trường với đầy đủ kích thước. Đối với tượng đá kích thước nhỏ có chiều cao khoảng 1m thì giá khoảng 8 triệu. Còn đối với tượng đá có kích thước trung bình khoảng 2-3m có giá khoảng 25 - 60 triệu đồng. Tượng đá có kích thước lớn từ 4m trở lên có giá từ 130 triệu đồng.

  Địa chỉ cung cấp tượng Phật Quan Âm Bồ Tát bằng đá uy tín với những nghệ nhân lành nghề, dày dặn kinh nghiệm chế tác và điêu khắc tượng đá. Vì vậy, Trường Thanh đặt hết tâm huyết và lòng thành kính khi chế tác từng bức tượng phật. Do đó, mỗi tác phẩm của chúng tôi luôn có sự tinh tế và nét đẹp riêng biệt.

  footer-tuong-phat-da-truong-thanh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline