Đọc kinh Dược Sư dưới chân tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Ngày đăng: 11/10/2022 07:35 AM

  Kinh Dược Sư hay còn gọi là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức được nhiều phật tử trì tụng hàng ngày để tiêu bớt ác nghiệp, khai sáng tâm trí. Vào những ngày đầu năm, việc cầu kinh Dược Sư được hầu hết các nhà sư tụng kinh, việc này sẽ giúp cầu an vào đầu năm mới với mọi người, xóa tan bệnh tật. Đối với các tín đồ Phật giáo, chúng ta có thể cầu nguyện kinh phật cho người tại gia dưới chân tượng Phật Quan Âm bằng đá.

   

  tuong-quan-am

  Các đường nét trên tượng Mẹ Quan Âm được điêu khắc rất có hồn | tuongphatda.com.vn

  Kinh Dược Sư là gì?

  Kinh Dược Sư hay còn gọi là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh.

  Theo nguồn kinh Dược Sư xuất xứ từ bản chữ Hán của ngài Huyền Trang tức Đường Tam Tạng ở Trung Quốc. Bản dịch của ngài Đường Huyền Trang được truyền bá ở các chùa Bắc tông tại Trung Quốc và các nước theo Phật giáo.

  Kinh Dược Sư bao gồm 17 phần. Mỗi phần đều có một tiêu đề riêng nhưng vẫn liên hệ đến các phương diện khác nhau của pháp trị liệu khổ đau vật chất và khổ đau về mặt tinh thần. Việc phân chia như vậy giúp cho bố cục của bài kinh Dược Sư rõ ràng hơn, tạo được sự chú tâm của hành giả khi trì tụng với các ý cụ thể và bao quát.

   

  tuong-quan-am

  Đọc kinh Dược Sư dưới chân Tượng Phật Quan Âm dáng đứng | tuongphatda.com.vn

  Tại sao nên đọc kinh Dược Sư?

  Việc đọc và tụng tụng kinh Dược Sư dưới tượng Phật Quan Âm mỗi ngày giúp người tụng kinh phát triển các đức tính cao đẹp bên trong mình, trị liệu tâm bệnh của bản thân và cầu mong sự hạnh phúc đến với muôn loài trong thế giới này.

  Theo tương truyền, việc tu hạnh Dược Sư để Đức Phật Lưu Ly Quang Vương ban cho chúng ta thuốc phúc - lộc - thọ. Giúp ta “sống với dược chất tâm linh” để chữa lành các chứng bệnh vô minh, phiền não, nghiệp chướng cá nhân từ nhiều đời.

  Tụng kinh Dược Sư, lắng nghe Phật dạy cách sống như thế nào, phải tu tập tâm làm sao,....để chúng ta làm tất cả các thiện hạnh rồi chuyển hóa tâm, phát khởi thiện tâm. Đó chính là cái mà chúng ta được chuyển hóa nghiệp.

  Do chuyển hóa nghiệp, vâng lời Phật dạy nên chúng ta được tiêu trừ bệnh tật, thọ mạng kéo dài chứ không phải chúng ta chỉ đến khấn Phật xin cho con được khỏe mạnh, sống dai là được. Việc tụ tập thật lòng, tin tưởng Phật sẽ mang đến ta một cuộc sống an yên, khỏe mạnh.

  Đoạn trích kinh Dược Sư dành cho tượng đá mỹ nghệ hình Phật

  KINH DƯỢC SƯ

   

  NGUYỆN HƯƠNG

   

   

  Đốt nén tâm hương trước Phật đài,

   

  Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.

   

  Cầu xin nhân loại lên bờ giác,

   

  Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

   

  Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,

   

  Lòng thành gởi tận chốn bao la.

   

  Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ,

   

  Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.

   

   

   

  Đốt nén tâm hương ở Ta bà,

   

  Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca.

   

  Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất,

   

  Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.

   

   NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

   

   

  TÁN PHẬT

  Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn,

   

  Thân của Ngài vô tận phước lành.

   

  Từ bi cứu khổ độ sanh,

   

  Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.                     

   

  LỄ PHẬT

   * Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy).

   

   * Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (1 lạy).

   

   * Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đông phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Cứu Thoát Bồ tát, Dược Sư hội thượng Phật Bồ tát (1 lạy).

   

  TÁN DƯƠNG CHI

  Cành dương nước pháp rưới ba ngàn

   

  Quan Âm cam lộ cứu trần gian

   

  Trời người trong sạch vào pháp giới

   

  Lửa đỏ làm nên đóa sen vàng.

   

   NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

   

   NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

   Đà la ni của tâm đại bi vô ngại:

   

   Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Con xin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là Đấng toàn năng.

   

   Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần; thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi.

   

   Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng chói, Đấng có trí tuệ sáng chói, Đấng siêu thoát thế gian, Bậc sư tử vương, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.

   

   Đấng tối thắng, hỡi Đấng tối thắng! Xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm.

   

   Đấng đại tự tại! Xin Ngài phát huy sức mạnh thần thông tự tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại.

   

   Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rời trần cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

   

   Đấng tự tại trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô.

   

   Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuất hiện, tiến lên, hãy tiến lên.

   

   Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chúng sanh giác ngộ.

   

   Đấng có đầy đủ lòng từ! Chúng con muốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu.

   

   Bậc thành tựu đệ nhất! Xin ban cho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

   

   Đấng thành tựu vĩ đại! Người mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ mọi người, tay cầm tích trượng chiến đấu và cũng chiến thắng, bên tả thì có mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnh phúc.

   

   Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, tất cả ước mơ đều được thành tựu.

   

   Thật linh nghiệm, thần chú thật linh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.

   

   NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

   

  TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

  Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu.

   

  Này Hư không! Hãy uống cạn tất cả họa tai, hãy làm sạch tất cả họa tai.

   

  Này Sức nóng! Hãy phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa.

   

  Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ họa tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành.

   

   NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

   

  TÁN HƯƠNG

  Lò hương vừa bén gỗ chiên đàn

   

  Khói thơm ngào ngạt khắp trần gian

   

  Ba ngàn thế giới đều thanh tịnh

   

  Mười phương chư Phật hiện thân vàng

   

  NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

   

    

   

   KHAI KINH 

  NAM  MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

   

  Kính lạy Đức Thế Tôn

   

  Quy mạng mười phương Phật

   

  Con nay phát đại nguyện

   

  Thọ trì kinh Dược Sư

   

  Trên đền bốn ơn nặng

   

  Dưới cứu khổ tam đồ

   

  Nếu có kẻ thấy nghe

   

  Đều phát tâm Bồ đề

   

  Khi mãn Báo thân này

   

  Sanh vào các Tịnh độ.

   

   NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

   

  tuong-quan-am

  Nên thỉnh tượng Phật đá mỹ nghệ tốt ở đâu để hỗ trợ quá trình tu tập? 

  Công ty Trường Thanh hiện đang là đơn vị uy tín cung cấp tượng đá non nước cho những ngôi chùa lớn nhỏ trong và ngoài nước. Ngoài ra chúng tôi còn là đối tác thi công tượng đá điêu khắc cho nhiều khách hàng khác nhau.

  Ngoài ra, Trường Thanh chuyên cung cấp rất nhiều tượng đá mỹ nghệ điêu khắc hình Phật quan âm với giá tốt nhất thị trường với đầy đủ kích thước. Đối với tượng đá kích thước nhỏ có chiều cao khoảng 1m thì giá khoảng 8 triệu. Còn đối với tượng đá có kích thước trung bình khoảng 2-3m có giá khoảng 25 - 60 triệu đồng. Tượng đá có kích thước lớn từ 4m trở lên có giá từ 130 triệu đồng.

  Địa chỉ cung cấp tượng Phật Quan Âm Bồ Tát bằng đá uy tín với những nghệ nhân lành nghề, dày dặn kinh nghiệm chế tác và điêu khắc tượng đá. Vì vậy, Trường Thanh đặt hết tâm huyết và lòng thành kính khi chế tác từng bức tượng phật. Do đó, mỗi tác phẩm của chúng tôi luôn có sự tinh tế và nét đẹp riêng biệt.

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline