Kinh Phật A Di Đà thường được tụng dưới chân tượng đá mỹ nghệ

Ngày đăng: 08/09/2022 11:33 AM

  Vị trí của Kinh Phật an vị A Di Đà luôn luôn được xây dựng trên sự cơ bản của niềm tin và trong lòng người hành đạo, Kinh Phật A Di Đà chính là con đường cơ bản và duy nhất dẫn đến thế giới Tịnh độ - Một thế giới được nói rằng không hề có khổ đau, không hề có sinh, lão, bệnh, tử, thế giới của niềm phúc lạc vô biên mà người tu hành luôn chấp niệm.

  Trong Phật giáo thì Kinh A Di Đà có thể nói chính là một bản Kinh rất phổ biến, Kinh phật A Di Đà được đọc dưới chân tượng đá điêu khắc còn được xem là cái gốc của các bài Kinh Phật hiện nay. Kinh A Di Đà được truyền tụng hàng ngày trong đời sống đạo của các Phật tử ở các nước Châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam.

   

  kinh-phat-a-di-da-thuong-duoc-tung-duoi-chan-tuong-da-my-nghe

  Kinh Phật được đọc dưới chân tượng đá điêu khắc A Di Đà | tuongphatda.com.vn

   

  Nguồn gốc Kinh Phật A Di Đà

  Kinh phật cầu bình an được đọc dưới chân tượng Phật đá A Di Đà là một bản được trích từ đại phẩm Đại Vô Lượng Thọ Kinh, dịch từ bản tiếng Phạn qua bản tiếng Hán. Bản Kinh người viết dùng làm tư liệu tham khảo ở đây chính là bản dịch của Pháp sư Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần, một tập trong toàn tập Tịnh Độ dịch từ năm 147 đến năm 713 sau Tây lịch. Đại Kinh Quán Vô Lượng Thọ mang đến cho ta kiến thức nguyên lai của giáo lý Tịnh độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn dịch. 

  Nguồn gốc của Kinh xuất phát từ một giai thoại như sau: A Xà Thế, Thái tử thành Vương Xá, nổi loạn chống lại vua cha của mình là Tần Bà Sa La và hoàng hậu cũng bị giam cầm tại một nơi. 

  Sau đó, hoàng hậu cầu thỉnh Đức Phật chỉ cho bà một chỗ tốt đẹp hơn, nơi không có những biến động xảy ra như vậy. Đức Thế Tôn liền hiện thân trước mặt bà và thị hiện cho thấy tất cả các Phật độ và bà chọn quốc độ của Phật A Di Đà. Cả hai giáo pháp riêng của Ngài và giáo pháp của Phật A Di Đà cuối cùng cũng chỉ là một mà thôi.

   

  kinh-phat-a-di-da-thuong-duoc-tung-duoi-chan-tuong-da-my-nghe

  Tượng Phật đá A Di Đà được điêu khắc tỉ mỉ tại Trường Thanh | tuongphatda.com.vn

   

  Ý nghĩa của Kinh Phật cầu an A Di Đà 

  Phật thuyết A Di Đà Kinh trình bày về giáo lý nhà Phật, thuộc Đại thừa Bồ Tát Tạng, là kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật pháp và được tất cả chư Phật hộ niệm. Kinh này dùng lời rất đặc biệt cùng kỳ diệu, để chuyển tải nội dung rất sâu xa nếu không hiểu tường tận sẽ không thấy được nhiệm màu. 

  Mở đầu Kinh không có đương thời thưa hỏi, mà do đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự giảng giải mà nói, nhằm khai thị về pháp môn niệm Phật tam muội cho chúng sanh, hay niệm tự tánh Di Đà đưa tâm ra khỏi mọi sở niệm thế tục.

  Nhận ra ý này của Phật Thích Ca Mâu Ni nên Hòa thượng Thích Trí Quảng từng nói: “Niệm Phật không phải là kêu Phật. Đa số người lầm tưởng kêu tên Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác với kêu tên Phật. Suốt ngày chúng ta đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu tên Phật để vãng sanh thì không thể nào vãng sanh được.”

  Pháp niệm danh tự tánh A Di Đà được xem là pháp trực chỉ nơi tâm con người mà hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện vật chất, nhằm giúp hành giả đạt đến nhất tâm bất loạn còn nói chính là tâm tịnh như nước. Cõi tịnh độ trong bài Kinh Phật A Di Đà này được ẩn dụ cho tánh giác mà ai cũng có. Vì chỉ cho tánh giác vô thủy vô chung không mưu cầu, nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang hay cao nhất chính là pháp giới tạng thân. Để nhận rõ mục đích và tôn chỉ của kinh này không phải khó, chúng ta lần lượt tìm hiểu thật kỹ ý nghĩa của từng đoạn qua kinh văn.

   

  kinh-phat-a-di-da-thuong-duoc-tung-duoi-chan-tuong-da-my-nghe

  Tượng đá được điêu khắc vô cùng tinh xảo tại Trường Thanh | tuongphatda.com.vn

   

  Nghi thức tụng Kinh Phật cầu bình an A Di Đà

  Sau đây chính là nghi thức trình tụng Kinh Phật cho người tại gia được Trường Thanh tổng hợp. Kính mời chư vị Phật tử cùng xem qua: 

  Chúng con nguyện cầu đức Phật A Di Đà, thị từ chấn tích quang lâm, phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tóc thoát mê đồ siêu sanh Tịnh độ.

  TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

  Án lam. (7 lần)

  TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

  Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

  TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

  Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

  ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

  Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

  PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  NGUYỆN HƯƠNG

   Nguyện đem lòng thành kính,

  Gởi theo đám mây hương.

  Phưởng phất khắp mười phương.

  Cúng dường ngôi Tam Bảo,

  Thề trọn đời giữ đạo,

  Theo tự tánh làm lành,

  Cùng pháp giới chúng sinh,

  Cầu Phật từ gia hộ,

  Tâm Bồ Đề kiên cố,

  Xa bể khổ nguồn mê,

  Chóng quay về bờ Giác.

   TÁN PHẬT

   Đấng Pháp Vương vô thượng

  Ba cõi chẳng ai bằng.

  Thầy dạy khắp trời người,

  Cha lành chung bốn loài.

  Quy y tròn một niệm,

  Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

  Xưng dương cùng tán thán,

  Ức kiếp không cùng tận.

   QUÁN TƯỞNG

   Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

  Đạo cảm thông không thể bàn,

  Lưới đế châu ví đạo tràng,

  Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

  Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

  Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

  ĐẢNH LỄ TAM BẢO

  Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) 

  Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) 

  Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.  (1 lạy) 

  TÁN LƯ HƯƠNG

  Lư hương xạ nhiệt,

  Pháp giới mông huân.

  Chư Phật hải hội tất diêu văn,

  Tùy xứ kiết tường vân.

  Thành ý phương ân,

  Chư Phật hiện toàn thân.

  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần)

  CHÚ ĐẠI BI

  Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

  Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cần trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha.

  Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

  Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

  KHAI KINH KỆ

  Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.

  Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

  Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.

  Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

  VĂN PHÁT NGUYỆN

  Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

  Quy mạng cùng mười phương Phật

  Con nay phát nguyện rộng

  Thọ trì Kinh Di Ðà

  Trên đền bốn ơn nặng,

  Dưới cứu khổ ba đường.

  Nguyện cho người thấy nghe

  Ðều phát lòng bồ-đề,

  Nếu một báo thân này

  Sanh qua cõi Cực lạc

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

  KINH A DI ĐÀ

  Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần).

  PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

  Tây Phương Giáo Chủ

  Tịnh Độ Năng Nhơn

  Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sanh

  Phát Nguyện Thệ Hoằng Thâm

  Thượng Phẩm Thượng Sanh

  Đồng Phó Bảo Liên Thành

  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai

  2. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai

  3. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai

  4. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai

  5. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai

  6. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Thanh Tịnh Quang Như Lai  

  7. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai

  8. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Trí Tuệ Quang Như Lai

  9. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nan Tư Quang Như Lai

  10. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Bất Đoạn Quang Như Lai

  11. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Xưng Quang Như Lai

  12. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai

  PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

  Đệ tử chúng con từ vô thỉ,

  Gây bao tội ác bởi lầm mê,

  Đắm trong sanh tử đã bao lần,

  Nay đến trước đài vô thượng giác;

  Biển trần khổ lâu đời luân lạc,

  Với sinh linh vô số điêu tàn,

  Sống u hoài trong kiếp lầm than,

  Con lạc lõng không nhìn phương hướng,

  Đoàn con dại, từ lâu vất vưởng,

  Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng,

  Xin hướng về núp bóng từ quang,

  Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.

  Bao tội khổ trong đường ác trược,

  Vì tham, sân, si, mạn gây nên,

  Con hôm nay giữ trọn lời nguyền,

  Xin sám hối để lòng thanh thoát;

  Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt,

  Từ bi vô lượng cứu quần sinh,

  Ôi ! Từ lâu ba chốn ngục hình,

  Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi,

  Theo gót Ngài vượt qua khổ ải,

  Nương thuyền từ vượt bể ái hà,

  Nhớ lời Ngài, “Bờ giác không xa

  Hành thập thiện cho đời tươi sáng,

  Bỏ việc ác, để đời quang đãng,

  Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân”.

  Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,

  Con nguyện được sống đời rộng rãi,

  Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,

  Hình bóng người cứu khổ chúng sanh,

  Để theo Ngài trên bước đường lành,

  Chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ;

  Chúng con khổ, nguyền xin tự độ,

  Ngoài tham lam, sân hận ngập trời,

  Phá si mê, trí huệ tuyệt vời,

  Con nhớ đức Di Đà Lạc quốc,

  Phật A Di Đà thân kim sắc,

  Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

  Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào,

  Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc,

  Trong hào quang hóa vô số Phật,

  Vô số Bồ tát hiện ở trong,

  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

  Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,

  Quy mạng lễ A Di Đà Phật,

  Ở phương Tây thế giới an lành,

  Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

  Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.

  Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc thế-giới, đại-từ, đại-bi A-Di-Đà Phật.

  Nam-mô A-Di-Đà Phật. (108 lần)

  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 lần)

  Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần)

  Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (3 lần)

  Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. (3 lần)

  MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

  Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

  Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

  Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

  Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

  VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ

  Nam-mô a di đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.

  A di rị đô bà tỳ,

  A di rị đa tất đam bà tỳ,

  A di rị đa tì ca lan đế,

  A di rị đa, tì ca lan đa,

  Dà di nị dà dà na,

  Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

  HỒI HƯỚNG

  Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,

  Vô-biên thắng phước giai hồi-hướng,

  Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh

  Tốc vãng Vô-lượng-Quang Phật sát.

  Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

  Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

  Phổ nguyện tội-chướng tất tiêu-trừ,

  Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

  Nguyện sanh Tây-phương tịnh độ trung,

  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô-sanh,

  Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

  Nguyện dĩ thử công-đức

  Phổ cập ư nhứt thiết

  Ngã đẳng dữ chúng-sanh

  Giai cộng thành Phật-đạo.

  PHỤC NGUYỆN

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh.

  Phục Nguyện Thượng Chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, Phong Điều Vũ Thuận, Quốc Thới Dân An, Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc.

  Chúng Con Nguyện Đem Công Đức Này Hồi Hướng Trang Nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, Trên Đền Bốn Ơn Nặng, Dưới Cứu Khổ Ba Đường, Xin Hồi Hướng Oan Gia Trái Chủ Trong Nhiều Đời Nhiều Kiếp, Cũng Như Hiện Tại, Hữu Hình Và Vô Hình, Nếu Có Ai Thấy Nghe Điều Phát Tâm Bồ Đề, Hết Một Báo Thân Này Sanh Qua Cõi Cực Lạc.

  Chúng Con Nguyện Cầu Đức Phật A Di Đà Thuỳ Từ Chấn Tích Quang Lâm Phóng Ngọc Hào Quang Gia Hộ Cho Tất Cả Chúng Con Biết Trước Giờ Lâm Chung, Thân Không Tật Bệnh Tâm Không Hôn Mê, Nhất Tâm Niệm Phật. Phật Và Thánh Chúng Tay Cầm Đài Vàng, Tiếp Dẫn Chúng Con Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.

  Chúng Con Nguyện Cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thuỳ Từ Chấn Tích Quang Lâm, Gia Hộ Cho Chúng Con Cùng Tất Cả Chúng Sanh, Thân Tâm Thường An Lạc, Tật Bệnh Tiêu Trừ, Căn Lành Tăng Trưởng, Phước Huệ Trang Nghiêm. Xuân Đa Các Khánh, Hạ Bảo Bình An, Thu Tống Tam Tai, Đông Nghinh Bách Phúc, Một Hậu Đắc Di Đà Thọ Ký.

  Chúng Con Nguyện Cầu Đức Phật A Di Đà, Thị Từ Chấn Tích Quang Lâm, Phóng Ngọc Hào Quang, Tiếp Dẫn Chư Hương Linh, Vong Linh, Cửu Huyền Thất Tổ, Thập Nhị Loại Cô Hồn, Ngạ Quỷ Hà Xa, Hữu Vị Vô Danh, Hữu Danh Vô Vị, Nam Nữ Thương Vong Lai Đáo Phật Tiền, Thính Pháp Văn Kinh, Tóc Thoát Mê Đồ Siêu Sanh Tịnh Độ.

  Phổ Nguyện Âm Siêu Dương Thới, Pháp Giới Chúng Sanh, Tình Dữ Vô Tình, Đồng Sanh Cực lạc, Đồng Kiến Di Đà, Đồng ngộ Vô Sanh, Đồng Thành Phật Đạo.

  TAM TỰ QUY Y

  Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)

  Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạng, trí-tuệ như hải. (1 lạy)

  Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

   

  kinh-phat-a-di-da-thuong-duoc-tung-duoi-chan-tuong-da-my-nghe

  kinh-phat-a-di-da-thuong-duoc-tung-duoi-chan-tuong-da-my-nghe

  kinh-phat-a-di-da-thuong-duoc-tung-duoi-chan-tuong-da-my-nghe

  kinh-phat-a-di-da-thuong-duoc-tung-duoi-chan-tuong-da-my-nghe

  kinh-phat-a-di-da-thuong-duoc-tung-duoi-chan-tuong-da-my-nghe

  kinh-phat-a-di-da-thuong-duoc-tung-duoi-chan-tuong-da-my-nghe

  kinh-phat-a-di-da-thuong-duoc-tung-duoi-chan-tuong-da-my-nghe

   

  Đọc kinh Phật thuyết A Di Đà Kinh dưới chân tượng Phật đá thì mới hiệu nghiệm

  Việc tu hành không phải là chuyện ngày một ngày hai vì thế nên các vị Phật tử, các vị chân tu cần đầu tư cho ngôi nhà, khuôn viên ngôi chùa của mình một bức tượng đá non nước thật chất lượng. Nếu các vị Phật tử đang muốn tìm hiểu thêm về các bộ Kinh Phật cầu an khác nhau, thì hiện Trường Thanh đang có các tuyển tập ở danh mục tin tức.

  Hiện công ty điêu khắc tượng Phật đá Trường Thanh đang cung cấp các loại tượng đá mà quý Phật tử cần. Tượng đá được điêu khắc từ đá tự nhiên loại 1, qua bàn tay của những nghệ nhân Trường Thanh lại càng thêm đẹp mắt, hãy đến và chiêm nghiệm ngay nhé!

  footer-tuong-phat-da-truong-thanh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline