Tụng Kinh Phổ Môn - Rộng mở Tâm Hồn

Ngày đăng: 27/07/2022 08:49 AM

   Kinh Phổ Môn được biết đến là kinh tụng để thờ cúng tượng Quan Âm đá non nước, nói về hạnh nguyện độ sanh của Ngài đối với con người. Qua bài kinh này nhằm quán chiếu đến người tụng, sự giác ngộ đỉnh cao trong Phật pháp và trong cuộc sống của họ.

   Để cho việc thờ cúng diễn ra suôn sẻ và mang giá trị tâm linh cao, thì chúng ta cần phải tìm mua tượng đá non nước Mẹ Quan Âm thật chất lượng. Hãy cùng Trường Thanh tìm hiểu thêm về Kinh Phổ Môn và nơi nào cung cấp tượng tốt nhé!

   

  tung-kinh-pho-mon-rong-mo-tam-hon

  Kinh Phổ Môn được tụng dưới chân tượng Quan Âm | tuongphatda.com.vn

   

  Ý nghĩa của Kinh Phổ Môn đối với người Việt

  Bài kinh Phổ Môn có tính ẩn dụ cao để bạn có thể hiểu được ý nghĩa của bài kinh này thì cần phải nghiên cứu sâu sắc bên trong, chúng ta không thể đọc suôn mà không hiểu ý nghĩa bên trong được. Tụng kinh cho tượng Quan Âm đá điêu khắc không đồng nghĩa với điều ước đạt được. Bồ tát Quan Âm không phải là thần linh có thể cứu nguy. Do đó mà mục tiêu của việc tụng kinh không phải để cầu xin, van xin sự giúp đỡ.

  Cốt lõi của việc tụng kinh Phổ Môn là cách chúng ta tu tập theo các vị Phật, để nhìn lại cuộc đời của mình, xem có gì sai sót thì sửa ngay, sống bao dung với cuộc đời của mình và của người khác. Ngoài ra, ý nghĩa của kinh Phổ Môn là sự bao dung, tình thương mà Bồ tát ban cho chúng ta thông qua cách thức độ sinh.

  Bài kinh sẽ chỉ cho chúng ta hiểu trong cuộc đời mỗi con người có 5 loại âm thanh hiện hữu. Đó là Diệu Âm, Phạm Âm, Quán Thế Âm, Hải Triều âm và Siêu việt thế gian Âm. Đổi lại sẽ có 5 pháp quán chiều Chân Quán, Bi Quán, Từ Quán, Thanh tịnh quán và Quảng đại trí tuệ quán. Các vị Phật tử để việc tu tập được trọn vẹn thì nên đặt niềm tin và mua tượng đá Quan Âm tại các cơ sở uy tín.

   

  tung-kinh-pho-mon-rong-mo-tam-hon

  Tượng Quan Âm tại Trường Thanh được điêu khắc từ 100% đá tự nhiên | tuongphatda.com.vn

   

  Nội dung chính của Kinh Phổ Môn

  Trong bài kinh Phẩm Phổ Môn sẽ có 3 nội dung chính như sau:

  Nội dung của kinh Phổ Môn đầu tiên là giới thiệu sự tương giao trong nhân quả. Giữa Quan thế Âm bồ tát với chúng sinh. Quan Thế Âm là người ban niềm vui cho con người. Là điểm tựa, nuôi dưỡng trí tuệ, tu thân tích đức, nỗ lực trở thành người thánh đức.

   

  tung-kinh-pho-mon-rong-mo-tam-hon

  Tượng Mẹ Quan Âm được điêu khắc tỉ mỉ tại Trường Thanh | tuongphatda.com.vn

   

  Nghi thức tụng Kinh Phổ Môn hiện đang phổ biến tại Việt Nam 

  1. Tụng ba lần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn-Ngôn để cho nơi miệng mình được thanh tịnh:

  “Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha”(3 lần)

  2. Tụng ba lần Chú Tịnh Thân Nghiệp Chơn-Ngôn để cho thân được thanh tịnh, sạch sẽ:

  “Tu đa rị, tu đa rị, tu ma rị, ta bà ha”(3 lần)

  3. Tụng ba lần Chú An Thổ-Địa Chơn-Ngôn để cho nơi chỗ đất đai và nhà cửa của mình được thanh tịnh:

  “Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô, độ rô, địa vĩ, ta bà ha”(3 lần)

  4. Tịnh Pháp Giới Chơn-Ngôn

  Án lam, tóa ha (3 lần)

  5. Tịnh Tam Nghiệp Chơn-Ngôn

  Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

  6. Cúng hương tán Phật

  Nguyện thử diệu hương vân,

  Biến mãn thập phương giới.

  Cúng dường nhất thiết Phật,

  Tôn Pháp, chư Bồ Tát,

  Vô biên Thanh văn chúng,

  Cập nhất thiết thánh hiền.

  Duyên khởi quang minh đài,

  Xứng tánh tác Phật sự.

  Phổ huân chư chúng sanh,

  Giai phát Bồ-đề tâm,

  Viễn ly chư vọng nghiệp,

  Viên thành vô thượng đạo.

  (Chủ lễ xá 3 xá rồi đọc bài Kỳ nguyện dưới đây)

  7. Kỳ nguyện

  Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương thường trú Tam bảo, Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật… từ bi gia hộ đệ tử… …. Pháp danh… …. phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Phổ nguyện âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo.

  (Cắm hương ngay ngắn vào lư hương rồi đứng thẳng chắp tay niệm bài Tán Phật sau đây.)

  8. Lễ tán Phật

  Pháp vương vô thượng tôn,

  Tam giới vô luân thất.

  Thiên nhân chi Đạo sư,

  Tứ sanh chi từ phụ.

  Ư nhất niệm quy y,

  Năng diệt tam kỳ nghiệp.

  Xưng dương nhược tán thán,

  Ức kiếp mạc năng tận.

  9. Quán tưởng

  Năng lễ sở lễ tánh không tịch,

  Cảm ứng đạo giao nan tư nghì.

  Ngã thử đạo tràng như đế châu,

  Thập phương chư Phật ảnh hiện trung.

  Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,

  Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

  10. Đảnh lễ Tam Bảo

  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy ) O

  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. ( 1 lạy ) O

  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy ) O

  11. Tán lư hương

  Lư hương xạ nhiệt,

  Pháp giới mông huân.

  Chư Phật hải hội tất diêu văn,

  Tùy xứ kiết tường vân.

  Thành ý phương ân,

  Chư Phật hiện toàn thân.

  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần)

  12. Chú Đại Bi

  Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni.

  Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

  Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cần trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha.

  Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

  Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

  13. Khai Kinh Kệ

  Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

  Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

  Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

  Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.

  Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

  14. Văn phát nguyện

  Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

  Quy mạng cùng mười phương Phật

  Con nay phát nguyện rộng

  Thọ trì Kinh Phổ Môn

  Trên đền bốn ơn nặng,

  Dưới cứu khổ ba đường.

  Nguyện cho người thấy nghe

  Ðều phát lòng bồ-đề,

  Nếu một báo thân này

  Sanh qua cõi Cực lạc

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

  15. Tụng nội dung Kinh

  16. Chơn-ngôn viết

  Án đa rị đa rị, đát đa rị, đát đát đa rị ta bà ha (3 lần)

  17. Lục tự đại minh chơn-ngôn

  Án, ma ni bát di hồng. (108 lần)

  18. Phổ môn tán

  Phổ môn thị hiện

  Cứu khổ tầm thinh

  Từ bi thuyết-pháp độ mê tân

  Phó cảm ứng tùy hình

  Tứ hải thanh ninh

  Bát nạn vĩnh vô xâm.

  19. Thập nhị nguyện

  Nam-mô hiệu Viên-thông danh Tự tại, Quán-Âm Như-Lai, quảng phát hoằng thệ nguyện. (1 lạy)

  Nam-mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán-Âm Như-Lai thường cư Nam-hải nguyện. (1 lạy)

  Nam-mô trụ Ta-bà, U-minh giới, Quán-Âm Như-Lai tầm thinh cứu khổ nguyện. (1 lạy)

  Nam-mô hàng tà-ma trừ yêu-quái, Quán-Âm Như-Lai, năng trừ nguy hiểm nguyện. (1 lạy)

  Nam-mô thanh-tịnh bình thùy dương-liễu, Quán-Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện. (1 lạy)

  Nam-mô đại từ-bi, năng hỷ-xả, Quán-Âm Như-Lai, thường hành bình đẳng nguyện. (1 lạy)

  Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán-Âm Như-Lai thệ diệt tam-đồ nguyện. (1 lạy)

  Nam-mô vọng nam-nham, cần lễ bái, Quán-Âm Như-Lai, già tỏa giải-thoát nguyện. (1 lạy)

  Nam-mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán-Âm Như-Lai độ tận chúng-sanh nguyện. (1 lạy)

  Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quán-Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. (1 lạy)

  Nam-mô Vô-lượng-thọ Phật cảnh giới, Quán-Âm Như-Lai, Di-Ðà thọ ký nguyện. (1 lạy)

  Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán-Âm Như-Lai, quả tu thập nhị nguyện. (1 lạy)

  20. Cử tán

  Quán Âm Đại sĩ,

  Phổ hiệu Viên Thông,

  Thập nhị đại nguyện thệ hoằng thâm.

  Khổ hải phiếm từ phong,

  Phổ tế tâm dung,

  Sát sát hiện vô cùng.

  Nam mô Thánh Quan Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)

  21. Bát Nhã Tâm Kinh

  Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

  Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

  Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí diệt vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc, cố Bồ đề tát đỏa, y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa, cố đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề.

  Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị Đại thần chú, thị Đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

  Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

  (Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha – đọc câu này 3 lần)

  22. Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú

  Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tì ca lan đế, a di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần).

  Phật A Di Đà thân sắc vàng

  Tướng tốt quang minh không ai bằng

  Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di

  Mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển

  Trong quang minh có vô số hoá Phật

  Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên

  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

  Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật. (108 lần)

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)

  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

  23. Hồi hướng

  Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,

  Vô-biên thắng phước giai hồi-hướng,

  Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh

  Tốc vãng Vô-lượng-Quang Phật sát.

  Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

  Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

  Phổ nguyện tội-chướng tất tiêu-trừ,

  Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

  Nguyện sanh Tây-phương tịnh độ trung,

  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô-sanh,

  Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

  Nguyện dĩ thử công-đức

  Phổ cập ư nhứt thiết

  Ngã đẳng dữ chúng-sanh

  Giai cộng thành Phật-đạo.

  24. Phục nguyện

  Phục nguyện: Quán Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh, lâm nạn xưng danh, tầm thinh cứu khổ, thuyền từ phổ độ, nhứt thiết ác duyên, tất giai tiêu diệt

  Hiện tiền đệ tử chúng đẳng, thân xu khương thới, mạng vị bình an, tứ thời vô tiêm tiểu chi tai, bát tiết hữu trùng lai chi khánh.

  Phổ nguyện: Gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước hoàn duyên, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật đạo.

  Nam Mô A Di Đà Phật!

  25. Tam Tự Quy Y

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh tạng, trí tuệ như biển (1 lạy)

  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)

  tung-kinh-pho-mon-rong-mo-tam-hon

  tung-kinh-pho-mon-rong-mo-tam-hon

  tung-kinh-pho-mon-rong-mo-tam-hon

  tung-kinh-pho-mon-rong-mo-tam-hon

  tung-kinh-pho-mon-rong-mo-tam-hon

  tung-kinh-pho-mon-rong-mo-tam-hon

  tung-kinh-pho-mon-rong-mo-tam-hon

   

  Nơi cung cấp tượng đá Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao

  Cơ sở điêu khắc đá Trường Thanh hân hạnh cung cấp nhiều mẫu tượng Quan Âm bằng đá trên toàn quốc. Với những kích thước và hình dáng khác nhau, chúng tôi luôn tạo ra những giá trị to lớn cho Phật giáo. Đa số khách hàng có nhu cầu thỉnh tượng Quan Âm đều có yêu cầu rất cao về sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Với đội ngũ thợ trên 10 năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi có thể hoàn thành mọi đơn hàng đúng thời hạn mà khách hàng đưa ra. 

  Xưởng điêu khắc tượng mẹ Quan Âm bằng đá Trường Thanh được tin tưởng là đơn vị có dịch vụ uy tín nhất, đội thợ nhiều kinh nghiệm nhất và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất tại Việt Nam. Ngoài tượng Quan Âm bằng đá trắng giá rẻ, Trường Thanh chúng tôi còn cung cấp các loại đá nguyên khối, đá loại 1, tượng đá non nước được bán trực tiếp với giá tốt, cam kết không qua trung gian. 

  Trường Thanh đang có các chính sách ưu đãi cho khách hàng mới và chính sách bảo hành cho khách hàng cũ. Kèm theo đó là dịch vụ lắp đặt và giao hàng tận nơi, hãy liên hệ ngay với Trường Thanh nếu quý khách hàng còn thắc mắc nhé.

  footer-tuong-phat-da-truong-thanh  

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline