Kinh A Di Đà: Ý nghĩa và nghi thức tụng kinh?

Ngày đăng: 27/07/2022 08:24 AM

  Kinh A Di Đà là một trong những bản kinh Đại thừa được nhiều tụng nhất hiện nay, đặc biệt là dùng để tụng cho tượng đá mỹ nghệ các vị Phật. Bản kinh này mang ý nghĩa rất quan trọng đối với con người chúng ta để bày tỏ lòng thành kính với các vị bề trên. 

  Kinh A Di Đà được xây dựng dựa trên nền tảng của một niềm tin trong lòng của những người tu hành Phật pháp. Việc tụng kinh này sẽ là con đường dẫn dắt mọi người đến với thế giới Tịnh độ. Bài kinh này thường được tụng và cúng kiếng dưới chân tượng Thích Ca bằng đá. Hãy cùng Trường Thanh tìm hiểu thêm về ý nghĩa và nghi thức tụng của bài Kinh Phật này nhé.

   

  kinh-a-di-da-y-nghia-va-nghi-thuc-tung-kinh

  Bài kinh A-di-đà thường được tụng dưới chân phật Thích Ca | tuongphatda.com.vn

   

  Ý nghĩa của kinh A Di Đà đối với người Việt chúng ta

  Phần lớn về nội dung của kinh A Di Đà đều đề cập tới cuộc trò chuyện giữa Phật Thích Ca và Ngài Xá Lợi Phật về vùng đất Tây Phương. Đi kèm theo đó là những điều diệu kỳ mà không có bất kỳ nơi đâu trên trái đất này có thể có được. Đồng thời bản kinh cũng mô tả về những gì mà các vị Phật tử cần làm để có thể tái sinh ở những cõi mộng, cõi phù du, ta bà.

  Có một số người đã cho rằng, kinh A Di Đà không phải do Phật Thích Ca nói lại mà được lại là Kinh Phật Thuyết A Di Đà. Họ cho rằng đây chỉ là một trong những bài kinh có mục đích thu hút các phật tử có ước muốn được thoát khỏi cảnh khổ ở hiện tại để phát tâm tu hành và họ đã thể hiện đức tin của mình bằng cách dựng nên tượng Phật Thích Ca Thế nhưng có một số khác lại tin rằng kinh A Di Đà đã truyền tải nội dung sâu sắc hơn so với những gì mà người thường đang nghĩ. Họ cũng tin rằng kinh này do Phật A Di Đà thuyết giảng.

  Niệm Phật chỉ là nơi tâm mà hành trì, nó không qua trung gian phương tiện nào để giúp con người nhất tâm bất loạn. Việc tụng kinh A Di Đà sẽ giúp soi sáng cho trí tuệ, giúp nâng cao về hiểu biết. Nên nhớ tụng kinh A Di Đà không phải là niềm tin mô hồ liên quan tới cảnh giới Tịnh độ Tây Phương.

  Nói tóm lại ý nghĩa của Kinh tụng cho tượng Bổn Sư Thích Ca mục đích là muốn tạo dựng nên sự trang nghiêm, hướng tâm trở về sự tinh khiết của thời nguyên thủy. Khi mà không sinh, không diệt, không có sự giới hạn và sự phân biệt… Bản chất nguyên thủy của chúng sanh còn được gọi là Phật tính, Niết Bản.

   

  kinh-a-di-da-y-nghia-va-nghi-thuc-tung-kinh

  Tượng Phật Thích Ca được điêu khắc từ 100% đá tự nhiên | tuongphatda.com.vn

   

  Nghi thức tụng Kinh A Di Đà hiện đang phổ biến tại Việt Nam

  TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

  Án lam. (7 lần)

  TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

  Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

  TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

  Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

  ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

  Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

  PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  NGUYỆN HƯƠNG

   Nguyện đem lòng thành kính,

  Gởi theo đám mây hương.

  Phưởng phất khắp mười phương.

  Cúng dường ngôi Tam Bảo,

  Thề trọn đời giữ đạo,

  Theo tự tánh làm lành,

  Cùng pháp giới chúng sinh,

  Cầu Phật từ gia hộ,

  Tâm Bồ Đề kiên cố,

  Xa bể khổ nguồn mê,

  Chóng quay về bờ Giác.

   TÁN PHẬT

   Đấng Pháp Vương vô thượng

  Ba cõi chẳng ai bằng.

  Thầy dạy khắp trời người,

  Cha lành chung bốn loài.

  Quy y tròn một niệm,

  Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

  Xưng dương cùng tán thán,

  Ức kiếp không cùng tận.

   QUÁN TƯỞNG

   Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

  Đạo cảm thông không thể bàn,

  Lưới đế châu ví đạo tràng,

  Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

  Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

  Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

  ĐẢNH LỄ TAM BẢO

  Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) 

  Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) 

  Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.  (1 lạy) 

  TÁN LƯ HƯƠNG

  Lư hương xạ nhiệt,

  Pháp giới mông huân.

  Chư Phật hải hội tất diêu văn,

  Tùy xứ kiết tường vân.

  Thành ý phương ân,

  Chư Phật hiện toàn thân.

  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần)

  CHÚ ĐẠI BI

  Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

   

  kinh-a-di-da-y-nghia-va-nghi-thuc-tung-kinh

  Tượng Thích Ca bằng đá được nghệ nhân của Trường Thanh điêu khắc tỉ mỉ | tuongphatda.com.vn

   

  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

  Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cần trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha.

  Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

  Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

  KHAI KINH KỆ

  Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.

  Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

  Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.

  Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

  VĂN PHÁT NGUYỆN

  Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

  Quy mạng cùng mười phương Phật

  Con nay phát nguyện rộng

  Thọ trì Kinh Di Ðà

  Trên đền bốn ơn nặng,

  Dưới cứu khổ ba đường.

  Nguyện cho người thấy nghe

  Ðều phát lòng bồ-đề,

  Nếu một báo thân này

  Sanh qua cõi Cực lạc

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

  KINH A DI ĐÀ

  Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần).

  PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

  Tây Phương Giáo Chủ

  Tịnh Độ Năng Nhơn

  Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sanh

  Phát Nguyện Thệ Hoằng Thâm

  Thượng Phẩm Thượng Sanh

  Đồng Phó Bảo Liên Thành

  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai

  2. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai

  3. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai

  4. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai

  5. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai

  6. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Thanh Tịnh Quang Như Lai  

  7. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai

  8. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Trí Tuệ Quang Như Lai

  9. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nan Tư Quang Như Lai

  10. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Bất Đoạn Quang Như Lai

  11. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Xưng Quang Như Lai

  12. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai

  PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

  Đệ tử chúng con từ vô thỉ,

  Gây bao tội ác bởi lầm mê,

  Đắm trong sanh tử đã bao lần,

  Nay đến trước đài vô thượng giác;

  Biển trần khổ lâu đời luân lạc,

  Với sinh linh vô số điêu tàn,

  Sống u hoài trong kiếp lầm than,

  Con lạc lõng không nhìn phương hướng,

  Đoàn con dại, từ lâu vất vưởng,

  Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng,

  Xin hướng về núp bóng từ quang,

  Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.

  Bao tội khổ trong đường ác trược,

  Vì tham, sân, si, mạn gây nên,

  Con hôm nay giữ trọn lời nguyền,

  Xin sám hối để lòng thanh thoát;

  Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt,

  Từ bi vô lượng cứu quần sinh,

  Ôi ! Từ lâu ba chốn ngục hình,

  Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi,

  Theo gót Ngài vượt qua khổ ải,

  Nương thuyền từ vượt bể ái hà,

  Nhớ lời Ngài, “Bờ giác không xa

  Hành thập thiện cho đời tươi sáng,

  Bỏ việc ác, để đời quang đãng,

  Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân”.

  Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,

  Con nguyện được sống đời rộng rãi,

  Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,

  Hình bóng người cứu khổ chúng sanh,

  Để theo Ngài trên bước đường lành,

  Chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ;

  Chúng con khổ, nguyền xin tự độ,

  Ngoài tham lam, sân hận ngập trời,

  Phá si mê, trí huệ tuyệt vời,

  Con nhớ đức Di Đà Lạc quốc,

  Phật A Di Đà thân kim sắc,

  Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

  Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào,

  Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc,

  Trong hào quang hóa vô số Phật,

  Vô số Bồ tát hiện ở trong,

  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

  Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,

  Quy mạng lễ A Di Đà Phật,

  Ở phương Tây thế giới an lành,

  Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

  Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.

  Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc thế-giới, đại-từ, đại-bi A-Di-Đà Phật.

  Nam-mô A-Di-Đà Phật. (108 lần)

  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 lần)

  Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần)

  Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (3 lần)

  Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. (3 lần)

  MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

  Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

  Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

  Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

  Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

  VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ

  Nam-mô a di đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.

  A di rị đô bà tỳ,

  A di rị đa tất đam bà tỳ,

  A di rị đa tì ca lan đế,

  A di rị đa, tì ca lan đa,

  Dà di nị dà dà na,

  Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

  HỒI HƯỚNG

  Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,

  Vô-biên thắng phước giai hồi-hướng,

  Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh

  Tốc vãng Vô-lượng-Quang Phật sát.

  Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

  Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

  Phổ nguyện tội-chướng tất tiêu-trừ,

  Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

  Nguyện sanh Tây-phương tịnh độ trung,

  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô-sanh,

  Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

  Nguyện dĩ thử công-đức

  Phổ cập ư nhứt thiết

  Ngã đẳng dữ chúng-sanh

  Giai cộng thành Phật-đạo.

  ***

  PHỤC NGUYỆN

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh.

  Phục Nguyện Thượng Chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, Phong Điều Vũ Thuận, Quốc Thới Dân An, Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc.

  Chúng Con Nguyện Đem Công Đức Này Hồi Hướng Trang Nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, Trên Đền Bốn Ơn Nặng, Dưới Cứu Khổ Ba Đường, Xin Hồi Hướng Oan Gia Trái Chủ Trong Nhiều Đời Nhiều Kiếp, Cũng Như Hiện Tại, Hữu Hình Và Vô Hình, Nếu Có Ai Thấy Nghe Điều Phát Tâm Bồ Đề, Hết Một Báo Thân Này Sanh Qua Cõi Cực Lạc.

  Chúng Con Nguyện Cầu Đức Phật A Di Đà Thuỳ Từ Chấn Tích Quang Lâm Phóng Ngọc Hào Quang Gia Hộ Cho Tất Cả Chúng Con Biết Trước Giờ Lâm Chung, Thân Không Tật Bệnh Tâm Không Hôn Mê, Nhất Tâm Niệm Phật. Phật Và Thánh Chúng Tay Cầm Đài Vàng, Tiếp Dẫn Chúng Con Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.

  Chúng Con Nguyện Cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thuỳ Từ Chấn Tích Quang Lâm, Gia Hộ Cho Chúng Con Cùng Tất Cả Chúng Sanh, Thân Tâm Thường An Lạc, Tật Bệnh Tiêu Trừ, Căn Lành Tăng Trưởng, Phước Huệ Trang Nghiêm. Xuân Đa Các Khánh, Hạ Bảo Bình An, Thu Tống Tam Tai, Đông Nghinh Bách Phúc, Một Hậu Đắc Di Đà Thọ Ký.

  Chúng Con Nguyện Cầu Đức Phật A Di Đà, Thị Từ Chấn Tích Quang Lâm, Phóng Ngọc Hào Quang, Tiếp Dẫn Chư Hương Linh, Vong Linh, Cửu Huyền Thất Tổ, Thập Nhị Loại Cô Hồn, Ngạ Quỷ Hà Xa, Hữu Vị Vô Danh, Hữu Danh Vô Vị, Nam Nữ Thương Vong Lai Đáo Phật Tiền, Thính Pháp Văn Kinh, Tóc Thoát Mê Đồ Siêu Sanh Tịnh Độ.

  Phổ Nguyện Âm Siêu Dương Thới, Pháp Giới Chúng Sanh, Tình Dữ Vô Tình, Đồng Sanh Cực lạc, Đồng Kiến Di Đà, Đồng ngộ Vô Sanh, Đồng Thành Phật Đạo.

  TAM TỰ QUY Y

  Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)

  Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạng, trí-tuệ như hải. (1 lạy)

  Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

   

  kinh-a-di-da-y-nghia-va-nghi-thuc-tung-kinh

  kinh-a-di-da-y-nghia-va-nghi-thuc-tung-kinh

  kinh-a-di-da-y-nghia-va-nghi-thuc-tung-kinh

  kinh-a-di-da-y-nghia-va-nghi-thuc-tung-kinh

  kinh-a-di-da-y-nghia-va-nghi-thuc-tung-kinh

  kinh-a-di-da-y-nghia-va-nghi-thuc-tung-kinh

  kinh-a-di-da-y-nghia-va-nghi-thuc-tung-kinh

   

  Nên thỉnh tượng Phật Thích Ca đá chất lượng cao ở đâu ? 

  Cơ sở điêu khắc đá Trường Thanh hân hạnh cung cấp nhiều mẫu tượng Thích Ca bằng đá trên toàn quốc. Với những kích thước và hình dáng khác nhau, chúng tôi luôn tạo ra những giá trị to lớn cho Phật giáo. Đa số khách hàng có nhu cầu thỉnh tượng Phật đều có yêu cầu rất cao về sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Với đội ngũ thợ trên 10 năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi có thể hoàn thành mọi đơn hàng đúng thời hạn mà khách hàng đưa ra. 

  Xưởng điêu khắc tượng Phật bằng đá Trường Thanh được tin tưởng là đơn vị có dịch vụ uy tín nhất, đội thợ nhiều kinh nghiệm nhất và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất tại Việt Nam. Ngoài tượng Quan Âm bằng đá trắng giá rẻ, Trường Thanh chúng tôi còn cung cấp các loại đá nguyên khối, đá loại 1, tượng đá non nước được bán trực tiếp với giá tốt, cam kết không qua trung gian. 

  Trường Thanh đang có các chính sách ưu đãi cho khách hàng mới và chính sách bảo hành cho khách hàng cũ. Kèm theo đó là dịch vụ lắp đặt và giao hàng tận nơi, hãy liên hệ ngay với Trường Thanh nếu quý khách hàng còn thắc mắc nhé.

  footer-tuong-phat-da-truong-thanh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline